en ru fi de
UUDISED > Põhikiri

Põhikiri

 

Eesti Rukki Seltsi põhikiri

 

ÜLDSÄTTED

 

1. Mittetulundusühing nimega Eesti Rukki Selts (edaspidi Selts), (inglise keeles: Non-profit organisation Estonian Rye Society), on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis ühendab aktiivseid isikuid, et saavutada Eesti elanikkonna toetus kodumaise rukki kasvatamisele ning sellest valmistatud leiva igapäevasele kasutamisele meie toidus.


2. Selts on kasumit mittetaotlev organisatsioon ja on asutatud 24. märtsil 2000. aastal.

 

3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja arveldusarve pangas, samuti oma sümboolika.

 

4. Seltsi asukohaks on Väike-Kaar 33, 50406 Tartu.

 

5. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.

 

 

SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

 

6. Eesmärkideks on:
6.1. aktiivsete isikute ühendamine, et saavutada Eesti elanikkonna toetus kodumaise rukki laialdasele kasvatamisele ning sellest valmistatud leiva igapäevasele kasutamisele meie toidus;
6.2. kodumaise rukki ja rukkisaaduste propageerimine ning sellealase informatsiooni vahetamine;
6.3. võimaluste andmine oma liikmetele informatsiooni vahetamiseks ja vastavaks koolituseks.

 

7. Eesmärkide saavutamiseks Selts:
7.1. taotleb nii majanduslike kui tervislike ja rahvuslike eesmärkide saavutamist rukki kasvatamisel, rukkileiva tarbimisel ning inimestes vastava hoiaku kujundamist;
7.2. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;
7.3. algatab keskkonnakaitse, koolituse ja heategevusüritusi, korraldab vastavate projektide koostamist ja realiseerimist;
7.4. kaasab oma üritustesse nii riigi kui kohaliku omavalitsuse organeid, teadlasi, arste ja toitumisasjatundjaid, ajakirjandust, raadiot ja televisiooni;
7.5. osaleb rukki kasvatamist, tootmist ja selle toodangut puudutavate seaduste ja teiste õigusaktide eelnõude ettevalmistamises ning aruteludes;
7.6. esindab oma liikmeskonda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

 

8. Seltsil on õigus:
8.1. oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks kohtus, tal on oma vara ja iseseisev bilanss;
8.2. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada nendega koostöösidemeid, olla rahvusvahelise organisatsiooni liige;
8.3. asutada äriühinguid;
8.4. omandada, võõrandada ja rentida vara põhikirjaliseks tegevuseks;
8.5. omandada põhikirjaliseks tegevuseks kinnisvara ja maad;
8.6. moodustada fonde ja sihtkapitale.

 

 

SELTSI LIIKMESKOND

 

9. Seltsi liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi põhikirja.


10. Seltsil on tegevliikmed ja auliikmed, kes tegutsevad Seltsi eesmärkide elluviimisel.

 

11. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab kirjaliku avalduse alusel juhatus oma koosolekul. Seltsi liikmeks astuja loetakse Seltsi liikmeks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustuste tekkimisega Seltsi juhatuse sellekohase otsuse tegemise päevast.

 

12. Seltsi liikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra määrab kindlaks Seltsi volikogu.

 

13. Seltsi liikmeskonnast väljaarvamine toimub Seltsi volikogu otsuse alusel. Seltsi liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb. Seltsi liikmeskonnast lahkumiseks esitab kirjaliku avalduse selle liige juhatusele, kes otsustab selle rahuldamise.

 

14. Seltsi liikmel on õigus:
14.1. osaleda Seltsi tegevuses;
14.2. osaleda Seltsi üldkoosolekutel ning kandideerida ise ja esitada liikmete hulgast kandidaate Seltsi juhtorganitesse;
14.3. võtta osa Seltsi tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;
14.4. teha ettepanekuid kõigis Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
14.5. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
14.6. saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta.

 

15. Seltsi liige on kohustatud:
15.1. kinni pidama Seltsi põhikirjast ning täitma Seltsi üldkogu, volikogu ja juhatuse otsuseid;
15.2. suhtuma heaperemehelikult Seltsi varasse;
15.3. kaasa aitama Seltsi ürituste korraldamisele;
15.4. hoidma ja kaitsma Seltsi mainet;
15.5. tasuma liikmemaksu vastavalt Seltsi volikogu poolt kehtestatud suurusele ja tähtaegadele.

 

16. Seltsi president, asepresidendid, volikogu liikmed, juhatus ja revisjoniorgan valitakse Seltsi liikmete hulgast.

 

17. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

 

 

SELTSI JUHTIMINE

 

18. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on Seltsi liikmete üldkoguks nimetav üldkoosolek (edaspidi „üldkogu"), mille ainupädevuses on:
18.1. Seltsi tegevusprogrammi, aastaaruande ja revidendi aruande kinnitamine;
18.2. põhikirjas muudatuste tegemine;
18.3. Seltsi volikogu, juhatuse ja revisjoniorgani valimine kolmeks aastaks;
18.4. Seltsi presidendi - volikogu esimehe ja asepresidentide - volikogu aseesimeeste valimine kolmeks aastaks;
18.5. Seltsi varade kasutamise otsustamine;
18.6. Seltsi volikogu, presidendi, asepresidentide, juhatuse, revisjoniorgani ja liikmete poolt esitatud küsimuste lahendamine;
18.7. Seltsi auliikmete statuudi kinnitamine ja selle alusel auliikmete nimetamine;
18.8. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine.

 

19. Seltsi üldkogu kutsutakse kokku volikogu ja juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas, erakorraline Seltsi üldkogu kutsutakse kokku volikogu, juhatuse, presidendi, asepresidentide, revisjoniorgani või vähemalt 1/10 Seltsi liikmete nõudmisel. Seltsi üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool liikmetest. Kui üldkogul ei osale käesolevas punktis nimetatud arv liikmeid, on üldkogu juhatajal õigus samal toimumise päeval viia läbi uus üldkogu juhul, kui sellisest võimalusest on üldkogu kokkukutsumise teates liikmeid eelnevalt informeeritud. Üldkogu teistkordsel läbiviimisel on sama päevakord ja üldkogu otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud Seltsi põhikirja muutmine, milleks on vajalik vähemalt 2/3 osalejate häälteenamus ning Seltsi likvideerimine, milleks on vajalik ¾ osalejate häälteenamus. Igal liikmel on üks hääl.

 

20. Seltsi üldkogu protokollitakse. Protokoll peab sisaldama Seltsi üldkogu otsuseid ning protokolli ärakirjad on kättesaadavad kõigile Seltsi liikmetele. Protokollile kirjutavad alla üldkogu juhataja (president või asepresident) ja protokollija.

 

21. Seltsi üldkogu vahelisel ajal juhivad Seltsi tegevust volikogu ja juhatus.

 

22. Seltsil on 13- kuni 23-liikmeline volikogu, mille koosseisu kuuluvad hääleõigusega juhatuse liikmed, tööd juhib Seltsi president (asepresident).

 

23. Volikogu koosolekud toimuvad vajaduse järgi, kuid vähemalt kaks (2) korda aastas. Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Volikogu otsuseid võetakse vastu poolthäälte enamusega.

 

24. Volikogu:
24.1. juhib Seltsi tegevust üldkogu vahelisel ajal;
24.2. korraldab üldkogu otsuste elluviimist ja võtab vastu Aukoodeksi;
24.3. kinnitab eelarve;
24.4. kehtestab liikmemaksu suurused ning soodustused;
24.5. määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja kehtestab juhatuse pädevuse ja töötasustamise alused;
24.6. kinnitab koosseisuliste töötajate arvu ja palgafondi;
24.7. vaatab läbi Seltsi aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkogule;
24.8. määrab üldkogu aja ja koha ning teeb ettepanekuid üldkogu päevakorra kohta;
24.9. otsustab liikmete väljaarvamise küsimused.

 

25. Seltsi juhatus on 2- kuni 5-liikmeline Seltsi esindav ja tema tegevust korraldav organ. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhataja asetäitja.

 

26. Seltsi juhatus:
26.1. korraldab Seltsi igapäevast tööd vastavalt volikogu ja üldkogu otsusele;
26.2. võtab vastu otsuseid põhikirja p. 24.5. määratud pädevuses;
26.3. koostab Seltsi aastaaruande ja esitab selle läbivaatamiseks volikogule;
26.4. võtab tööle ja vabastab töölt Seltsi töötajaid;
26.5. esindab Seltsi suhetes teiste isikute ja organisatsioonidega,
26.6. tegutseb Seltsi nimel ilma volituseta, kasutab Seltsi vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Seltsi volikogu poolt kinnitatud aastaeelarvele ja volikogu otsustele, kirjutab alla volikirjadele ja teostab teisi Seltsi eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid kooskõlas kehtivate seaduste ja õigusaktidega. Juhatusel on Seltsi dokumentidele allakirjutamise õigus.

 

 

MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED JA SELTSI VARA

 

27. Seltsi vara tekib:
27.1. liikmemaksudest;
27.2. Seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmisel tekkivatest laekumistest;
27.3. annetustest;
27.4. sihtotstarbelistest eraldistest.

 

28. Varasid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

 

29. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

30. Seltsi majandustegevuse kontrolliks valitakse Seltsi üldkogu poolt 3-liikmeline revisjoniorgan, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik Seltsi üldkogu ees. Tal on õigus kontrollida Seltsi asjaajamist ja raamatupidamist. 

 

31. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril. Majandusaasta kokkuvõtte ja aasta-aruande kinnitab Seltsi üldkogu ja sellele kirjutavad alla kõik volikogu liikmed.

 

32. Seltsi raamatupidamine toimub vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

 

SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE JA REORGANISEERIMINE

 

33. Selts on asutatud määramata tähtajaks. Selts lõpetab tegevuse:
33.1. üldkogu otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt ¾ üldkoosolekul viibinud Seltsi liikmetest;
33.2. muudel seadusega sätestatud alustel.

 

34. Seltsi tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse seltsi üldkogu poolt likvideerimiskomisjon. Likvideerimiskomisjoni valimisel määratakse komisjoni töökorraldus ja volituste tähtaeg.

 

35. Likvideerimiskomisjon:
35.1. lõpetab Seltsi tegevuse;

35.2. avaldab Seltsi lõpetamise teate ajalehtedes;
35.3. vastavalt MTÜ seaduse § 50 jaotab Seltsi vara;
35.4. kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõuded;
35.5. jagab nõuete rahuldamisest ülejäänud vara Seltsi üldkogu poolt määratud õigustatud isikute vahel. Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga ja likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava Seltsi vahenditest.

 

36. Seltsi tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab likvideerijad kohus.

 

37. Seltsi üldkogu  kinnitab likvideerimiskomisjoni lõppakti.

 

38. Likvideerijad esitavad avalduse Seltsi kustutamiseks mittetulundusühingute registris.

 

39. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

 

 

LÕPPSÄTTED

 

40. Seltsi põhikiri kuulub registreerimisele mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras.

Põhikiri on kinnitatud asutajate poolt 24. märtsil 2000.a. ja on asutamislepingu lisa.

 

 

ASUTAJATE ALLKIRJAD


Kinnitatud ERS üldkogu otsusega 11. 04. 2003.a.