en ru fi de
UUDISED > Liikmed > Auliikmed

Auliikmed

 

Eesti Rukki Seltsi patroon ARNOLD RÜÜTEL

 

Eesti Rukki Seltsi auliige GERD KANTER


Eesti Rukki Seltsi auliige RUVE ŠANK

 

Eesti Rukki Seltsi auliige HANS-JOERG LEHMANN (Šveits)

 

Eesti Rukki Seltsi auliige LEA RANNIK

 

Eesti Rukki Seltsi auliige HANDO RUNNEL

 

Eesti Rukki Seltsi auliige ANU RAUD

 

 

Auliikme statuut

 

Seltsi põhikirja punkti 10 rakendamiseks kehtestab üldkogu alljärgneva Seltsi auliikme statuudi, määrates auliikmete valiku alused ja valimise korra.

1. Auliikmeks valimine on Seltsi poolne eriline lugupidamisavaldus nendele isikutele, kellel on suuri teeneid Seltsi eesmärkide elluviimisel või sellele kaasa aitamisel.

2. Auliikmeid valib Selts isikute seast, kes on vahetult tegevad rukkikasvatuses ja sordiaretuses, jahu- ja leivatootmises, kaubanduses, tervishoius, keskkonnakaitses ja loodushoius või tegutsevad haridus- ja teadusalal, kirjanduse, ajakirjanduse, kunsti ja kultuuri valdkonnas, omavalitsustes ja riigiasutustes. Auliikme seisusega saab hõlmata kõiki isikuid, kes väljapaistvalt aitavad kaasa rahvusliku rukkiprogrammi täitmisele või propageerivad programmis osalemata kodumaise rukki kasvatamist ja rukkitooteid.

3. Auliikme nimetuse võib omistada Eesti kodanike kõrval ka välisriikide kodanikele.

4. Üheaegne Seltsi tegevliikmeks ja auliikmeks olemine pole lubatud. Auliikmeks ei saa olla juriidiline isik.

5. Õigus auliikme kandidaadi esitamiseks on Seltsi juhatusel, vähemalt 10-l Seltsi tegevliikmel või Seltsi liikmeks oleval juriidilisel isikul. Kandidatuuri esitamist tuleb põhjendada.

6. Auliikmed valitakse Seltsi volikogu lihthäälteenamusega.

7. Auliikmele annetab Selts oma aumärgi.

8. Auliikmele laienevad Seltsi põhikirjas sätestatud õigused, välja arvatud kandideerimine Seltsi juhtorganitesse. Auliige on vabastatud kohustusest täita Seltsi juhtivorganite otsuseid ning liikmemaksu tasumisest.

9. Auliikmeid kaasab Selts oma üritustesse ja muusse esindustegevusse.

10. Auliikmeks olemise eri vorm on Seltsi aupresident ja Seltsi patroon.


Kinnitatud ERS üldkogu otsusega 11. 04. 2003. a.