en ru fi de
UUDISED > F. von Bergi innovatsioonipreemia > STATUUT

STATUUT

 

I Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia eesmärk

Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia (edaspidi preemia) eesmärk on tunnustada maamajandussektori edendajaid Eestis, kelle tegevuse tulemusena on loodud uuenduslikke tooteid ja teenuseid või kelle tegevus innustab kasutama innovaatilisi lahendusi ja praktikaid.

 

II Preemia väljaandja

1.     Preemia väljaandjateks on MTÜ Eesti Rukki Selts, Sangaste Vallavalitsus ja Maaeluministeerium.

2.     Preemia väljaandmist koordineerivaks ja korraldavaks asutuseks on Sangaste Vallavalitsus koostöös MTÜ-ga Eesti Rukki Selts.

 

III Preemia kandidaatide esitamise kord

1.     Preemia antakse välja avaliku konkursi korras. Preemia väljaandmisega seotud informatsioon avalikustatakse väljaandjate interneti kodulehel ning kajastatakse meedias.

2.     Preemia kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel ja organisatsioonidel (maamajandussektori erialaorganisatsioonid, esindusorganisatsioonid, ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused).

3.     Kandidaate võib esitada igal aastal hiljemalt 15. detsembriks, saates vabas vormis koostatud kirjaliku ettepaneku e-maili aadressile eestirukkiselts@gmail.com. Ettepanek peab sisaldama põhjendust esitatava kandidaadi nominatsioonile ning kandidaadi ja esitaja kontaktandmeid.

 

IV Preemia määramine ja hindamiskomisjon

1.     Preemia määratakse preemia kandidaadiks esitatud isiku(te)le, ettevõttele või asutusele, kelle poolt on välja töötatud või juurutatud uudne maamajanduse sektoris või maamajanduse sektori saaduste töötlemisel rakendatav lahendus.

1.1  Maamajanduse all mõeldakse siin põllumajandust, aiandust, mesindust ning kalamajandust.

2.     Kandidaadi hindamise kriteeriumiteks on algatuse uuenduslikkus ja leidlikkus, keskkonnasäästlikkus ja majanduslik potentsiaal.

3.     Preemia määratakse üks kord aastas selleks kokku kutsutud hindamiskomisjoni poolt.

 

3.1  Hindamiskomisjon on vähemalt 5-liikmeline.

3.2  Hindamiskomisjoni koosseisu kaasatakse eelmise aasta preemia laureaat, võimalusel Bergi perekonna esindaja ning Sangaste Vallavalitsuse, MTÜ Eesti Rukki Selts, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Kalaliidu ja Eesti Maaülikooli esindajad.

3.3  Hindamiskomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes juhib komisjoni tööd.

3.4  Hindamiskomisjoni otsus tehakse komisjoni kinnisel koosolekul hiljemalt kolm nädalat enne preemia väljaandmist. Otsus tehakse üldjuhul konsensuse alusel. Konsensuse mittesaavutamisel tehakse otsus lihthäälteenamuse alusel, häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

3.5  Hindamiskomisjoni otsuse kohta koostatakse komisjoni kirjalik protokoll, mis sisaldab hinnanguid esitatud kandidaatidele ja põhjenduse preemia määramise kohta.

3.6  Hindamiskomisjonil on õigus jätta preemia välja andmata või kuulutada välja mitu laureaati jagades preemiasumma nende vahel võrdselt.

4.     Preemia laureaat kuulutatakse välja ja preemia antakse üle krahv Friedrich G. M. von Bergi sünniaastapäeva nädalal Sangastes.

 

V Preemia suurus

1.     Preemia summa moodustub sihtotstarbelistest eraldistest ja on vähemalt 1000 eurot.

2.     Preemia suurus otsustatakse väljaandjate poolt iga-aastaselt hiljemalt üks nädal enne preemia määramist.

 

VI Statuudi muutmine

Statuuti saab muuta MTÜ Eesti Rukki Seltsi, Sangaste Vallavalitsuse ja Maaeluministeeriumi ühisel nõusolekul. Statuudis tehtud muudatused jõustuvad nende tegemisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

 

 

Urmas Kruuse - Maaeluminister

Kaido Tamberg - Sangaste vallavanem

Leonhard Puksa - MTÜ Eesti Rukki Seltsi juhatuse esimees